Sunday, 17 June 2012

I was not welcome - Ik was niet welkom


English: This afternoon I took another walk along the canal between Raalte and Heeten. First, a ride on the bike, to start my walk a bit further away. I parked my bike against a bridge, and the walk began. The weather was perfect. Clouds alternating with sun. Perfect for photography. Than I saw that maintenance was committed. That is to say, everything was mowed. End of my  plans to expand my herbarium.  Disappointment! But after a while walking along a ditch that runs parallel to the channel.......


Nedelands: Vanmiddag maakte ik weer een wandeling langs het kanaal tussen Raalte en Heeten. Eerst een stukje op de fiets, om de wandeling wat verder weg te kunnen beginnen. Ik parkeerde de fiets tegen een brug, en de wandeling kon beginnen. Het weer was perfect. Wolken afgewisseld met zon. Perfect om te fotograferen. Al snel zag ik dat er onderhoud was gepleegd. Dat wil zeggen; alles was gemaaid. Einde van het plan om mijn herbarium uit te breiden. Balen! Maar na een tijdje lopen langs een sloot die parallel loopt aan het kanaal.......


Swans! All my life I loved swans. As a child of 10 I did a talk at school about swans. At first I could not see whether there were chicks. But come closer, I saw 4. So cute!

Zwanen! Al mijn hele leven houd ik van zwanen. Als kind van 10 hield ik al een spreekbeurt op school over zwanen. Eerst kon ik niet zien of er kuikens waren. Maar dichterbij gekomen zag ik er 4. Zo lief!
A great opportunity to take pictures. Because my little camera, nor my phone have a real zoom lens, I had to come closer. I had to come closer anyway, because I had no other option to continue my walk. I would have to walk all the way back. There we go....

Een mooie kans om foto's te maken. Omdat mijn telefoon en kleine camera geen  echte zoomlens hebben, moest ik dichterbij komen. Ik moest sowieso dichterbij komen, omdat ik geen ander optie had om verder te gaan. Ik zou weer helemaal terug moeten lopen. Verder dus....

As I got closer,  father turned  towards me. He swam towards me and started threatening and hissing. Its wings up to appear larger. A beautiful sight!

Toen ik dichterbij kwam, draaide vader zwaan zich naar me toe. Hij zwom in mijn richting en begon dreigend te blazen. Zijn vleugels stoer omhoog om groter te lijken. Een prachtig gezicht!
When I walked back, he turned to his family, when I came closer, he turned back around. Very impressive.

Als ik achteruit liep, draaide hij zich weer naar zijn familie, kwam ik dichterbij , dan draaide hij zich weer om. Heel indrukwekkend.
Swans are so beautiful!

Zwanen zijn zo prachtig!It seemed a bit dangerous, but I wanted to walk further along the path. I walked as  far away from the whater as possible. The swan made ​​a lot of noice and spectacle. He came up and kicked on the water. I stopped caring about shooting photos. Safety seemed more important. He swam along until I was far beyond his family. Then he swam back.

Het leek me wel wat gevaarlijk, maar ik wilde er toch langs. Ik heb zo veel mogelijk langs de kant gelopen, zo ver mogelijk van het water. De zwaan maakte een heel spectakel in het warer. Hij kwam omhoog en trappelde op het water. Ik heb het fotgraferen even laten schieten. Veiligheid leek e belangrijker. Hij zwom het stuk mee tot ik ver voorbij zijn gezin was. Toen zwom hij terug.At moments like this I really miss a camera with a zoom lens. I could have made sharp pictures. Look at the one below. It's such a beautiful picture. The chicks on the back. So sweet! But not sharp. It simply was to far away. Too bad!

Op dit soort momenten mis ik echt een camera met een zoomlens. Dan had ik onderstaande foto scherp kunnen nemen. Het is zo'n mooi plaatjes. De kuikens op de rug. Zo lief! Jammer!The End

Einde