Sunday, 1 July 2012

Boetelerveld

English: This weekend I walked on the Boetelerveld. A nature reserve in the municipality of Raalte, only a few kilometers from where I live. I had already often heard about Boetelerveld, but had never been there. Although I known my way around in that region, I could not immediately find the place. Probably also the reason why you see very few people there, even on Sunday afternoon :-)


Nederlands: Dit weekend wandelde ik op het Boetelerveld. Een natuurgebied in de gemeente Raalte, maar enkele kilometers van waar ik woon. Ik had er al vaak over gehoord, maar was er nog nooit geweest. Ondanks dat ik best bekend ben in die regio, kon ik het ook niet meteen vinden. Waarschijnlijk is ook dat de reden waarom je er maar heel weinig mensen ziet, zelfs op zondag middag :-)


Boetelerveld by Anja Wessels
There is sufficient space for car and bike parking. Dogs may not enter. There are 3 trails, which are clearly marked with stakes. Perfect! Already at the beginning, there are warning signs associated with the Highland cattle which roam freely. It requires appropriate distances. No problem, just do it. After you go through a lock with a grid (not suitable for ladies with heels and those with thin soles :-)), the walk started.
I chose the Cramers 5 km trail.

Er is voldoende ruimte om de auto of fiets te parkeren. Honden mogen niet naar binnen. Er zijn 3 wandelroutes, die duidelijk worden gemarkeerd met paaltjes. Perfect! Al aan het begin zijn er waarschuwings bordjes in verband met de Schotse Hooglanders die er vrij rond lopen. Men vraagt om gepaste afstand te bewaren. Geen probleem, gewoon doen. Nadat je door een sluis gaat met een rooster (niet geschikt voor dames met hakken en mensen met dunnen schoenzolen :-)) , kan de wandeling beginnen.
Ik koos voor de Cramers route van 5 km.

Boetelerveld by Anja Wessels


Landschap Overijssel manage this area and leave nature to a large extent its course. Dead trees and branches are scattered. Fungi insects and birds use it.

Landschap Overijssel beheert dit gebied en laat de natuur voor een groot deel haar gang gaan. Dode bomen en takken liggen her en der. Schimmels insecten en vogels maken er gebruik van.

Boetelerveld by Anja WesselsIn the first part of the walk the Scottish Highlanders were nowhere to be seen. What was visible everywhere, were the droppings. Fresh, or less fersh, as shown below showing a mushroom on top of it. Nature does its cleanup work.

In het eerste deel van de wandeling waren de Schotse hooglanders in geen velden of wegen te bekennen. Wat wel overal zichtbaar was, waren de uitwerpselen. Vers, of minder vers, zoals hieronder met daarop een paddestoel. De natuur doet haar opruimwerk.
Beautiful landscapes. This day also with a beautiful sky with white clouds.

Prachtige landschappen. Deze dag ook met een mooie lucht met witte wolkjes.

Boetelerveld by Anja WesselsThat day the sun was shining, so you could see lots of butterflies. Especially the studded blue. A beautiful small steel-blue butterfly, ie the males. They are blue with a black and white outside edge. Small furry Characters.

Die dag scheen de zon, daarom zag je heel veel vlinders. Vooral het heideblauwtje. Een mooie staalblauwe kleine vlinder, dat wil zeggen de mannetjes. Zij zijn blauw met een zwarte en daarbuiten witte rand. Kleine harige typetjes.

Silver-studded Blue (male) - Heideblauwtje (man) by Anja Wessels


Silver-studded Blue (male) on cross-leaved heath  - Heideblauwtje (man) op dopheide by Anja Wessels


In books is written how the female is less beautiful and less colored. At the back of the wings is certainly the case. See below a male and a female.

Beschreven wordt dat het vrouwtje minder mooi is en minder gekleurd. Aan de rugzijde van de vleugels is dat zeker het geval. Zie hier onder een mannetje en een vrouwtje.

Silver-studded Blue (male and female) - Heideblauwtje (man en vrouw) by Anja Wessels

But if the ladies sit and you watch them from the side .........

Maar als de dames gaan zitten en je bekijkt ze van de zijkant.........

Silver-studded Blue (female) - Heideblauwtje (vrouw) by Anja Wesselsthan they are also beautiful!

dan zijn ze ook prachtig!

Silver-studded Blue (female) - Heideblauwtje (vrouw) by Anja Wessels


Silver-studded Blue (female) - Heideblauwtje (vrouw) by Anja WesselsWhat a beautiful sight is the heath. The heath is partially suppressed by grasses, but people try to give the  the heather more room by turfing and  by grazing.

Wat ook een prachtig gezicht is, is de dopheide. De heide is voor een deel verdrongen door grassen, maar men probeert door te plaggen en door begrazing de dopheide meer ruimte te geven.Boetelerveld by Anja Wessels
Boetelerveld by Anja WesselsAnd then after a few miles, there they are; the Highland cattle.

En dan na een paar kilometer, daar zijn ze dan toch; de Schotse hooglanders.

Highland cattle - Schotse hooglanders by Anja Wessels


You can see that they are not used to see many, because I was clearly watch you every step of the way. Better keep enough distance..

Je kunt zien dat ze weinig mensen gewend zijn, want ik werd heel duidelijk in de gaten gehouden. Afstand bewaren dus.


Highland cattle - Schotse hooglanders by Anja Wessels
I'm watching you :-)

Ik houd je in de gaten hoor :-)

Highland cattle - Schotse hooglanders by Anja Wessels


On the Boetelerveld there are several pools / water holes, where the cattle drink water. Also there are dragonflies and Heath frogs. Frogs that I have not seen, I saw and heard splashing. Those probably were the frogs jumping in the water.

Op het Boetelerveld zijn meerdere vennetjes/watergaten, waar de koeien water drinken. Ook zie je er libellen en zijn er heidekikkers. Die heidekikkers heb ik niet gezien, ik zag en hoorde wel steeds "plons". Dat waren dan de kikkers die in het water sprongen.

Fen at Boetelerveld - een ven op Boetelerveld by Anja WesselsIf you look carefully, you'll see the Sundew. A small carnivorous plant. Particularly, because these areas have become scarce, so has this plant.

Als je goed oplet, zie je ook de zonnedouw. Een kleine vleesetendeplant. Bijzonder, want omdat dit soort gebieden schaars worden, komt dit soort planten ook minder voor.

Sundew - Zonnedouw by Anja WesselsIn one of the fens, I was surprised by a rose bush. In an area where the colors green and brown dominate this immediately jumps out. Beautiful! I think it is a Dog rose.

Bij een van de vennetjes werd ik verrast door een rozenstruik. In een gebied waar de kleuren groen en bruin overheersen valt dit meteen op. Prachtig! Ik denk dat het de Hondsroos is.

Dog rose - Hondsroos by Anja Wessels


Dog rose - Hondsroos by Anja Wessels


Dog rose - Hondsroos by Anja WesselsBoetelerveld by Anja Wessels


Boetelerveld by Anja Wessels


Boetelerveld by Anja Wessels
At the edges of the field you see the farmlands. This farmer was shaking/turning the hay.

Ande randen van het gebied zie je de landbouwgronden. Deze boer was aan het hooischudden.

Farmland near Boetelerveld by Anja Wessels


Farmland near Boetelerveld by Anja Wessels


Fen at Boetelerveld - een ven op Boetelerveld by Anja Wessels


On dead birch see the Hoof fungus.

Op dood berkenhout zie je de Tonderzwam.

Hoof fungus - Tonderzwam by Anja Wessels


Hoof fungus - Tonderzwam by Anja WesselsAnd here someone had lunch and someone was lunch. Probably a bird that has eaten a rabbit or hare.

En hier heeft iemand gelunched en iemand was lunch. Waarschijnlijk een roofvogel die een konijn of haas heeft verorberd.

Lunch by Anja WesselsAlso a dead tree is a pretty picture. At least, that's what I think.

Ook een dodeboom is een mooi plaatje. Dat vind ik tenminste.

Dead tree on  on Boetelerveld - Dode boom op  Boetelerveld by Anja Wessels


Dead tree on  on Boetelerveld - Dode boom op  Boetelerveld by Anja WesselsThe end  -  Einde