Sunday, 20 January 2013

Fortmond in winter - Fortmond in de winter


English: This weekend I went twice to the Duursche waarden ​​and at Fortmond. In the nature reserve arround the old brickyard two herds graze winter and summer. A herd of Shetland ponies and a herd of Scottish Highlanders. Especially the Scottish Highlanders are impressive.

Nederlands: Dit weekend ben ik twee keer naar de Duursche waarden en bij fortmond. In het natuurgebied rond de oude steenfabriek, grazen winter en zomer twee kuddes. Een kudde Shetland ponys en een kudde Schotse hooglanders. Vooral de Schotse hooglanders zijn indrukwekkend.


Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond

On Saturday afternoon the cows especially busy grazing. Nice, but than you cann't shoot heads with horns. Not really exciting.

Op zaterdag middag waren de koeien vooral druk met grazen. Leuk, maar dan kun je geen koppen met horens fotograferen. Niet echt spannend.

Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond

It was nice to discover that there was a cow with a calf. So I went there again the next day, but now in the morning.

Het was wel leuk om te ontdekken dat er een koe met een kalf was. Daarom ging ik er de volgende dag opnieuw naar toe, maar nu 's morgens.The river IJssel - Rivier de IJssel

Duursche waarden ​​and the area around the brickyard are a nature reserve. The area is given back to nature. Attempts are made te let nature have its own course as much as possible. The area is in the basin of River IJssel. (located at the river.)


Duursche waarden en het gebied rond de steenfabriek zijn een natuurreservaat. Het gebied is terug gegeven aan de natuur. Men probeert de natuur zo veel mogelijk op zijn beloop te laten. Het gebied ligt stroomgebied van Rivier de IJssel. (Het ligt tegen de rivier.)

The river IJssel - Rivier de IJssel


On Sunday morning, the herd was not as busy grazing. They were much more standing upright. They had just been fed. Because the area is not large enough for the herd, they are fed. They didn't entirely finish the food, there is apparently enough to eat.

Op zondagmorgen was de kudde iets minder druk met grazen. Ze stonden veel meer rechtop. Ze waren net gevoerd. Omdat het gebied voor de kudde niet groot genoeg is worden ze bijgevoerd. Ze maken het voer niet helemaal op, er is kennelijk genoeg te eten.

Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond


Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond


They eat twigs and tall grass and prefer that apparently over the hay that they get fed.

Ze eten twijgen en hoog gras en vinden dat blijkbaar lekkerder dan het hooi dat ze er naast krijgen.


Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondFloodplains by the river IJssel - Uiterwaarden by rivier de IJsselScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond


I saw two calves. No idea how old they are. Besides milk they eat grass already. They are funny looking fluff balls..

Ik zag twee kalveren. Geen idee hoe oud ze zijn. Naast moedermelk eten ze ook al gras. Het zijn grappig pluizenbollen. 


Scottish Highlanders at Fortmond, old brickyard in the back
Schotse hooglanders bij Fortmond met de oude steenfabriek op de achtergrond
For a long time there was a high fence around the old factory. Not any more. The walking trail is adjusted. The drying rooms seem to me fine hiding places for animals. Today it was very cold. The temperature was a few degrees below zero, but the wind chill was about -15. Getting out of the wind seems pretty good idea. No idea whether the herd or other animals use the factory.

Er heeft heel lang een hoog hek om de oude fabriek gestaan. Nu niet meer. De wandelroute is aangepast. De droogruimtes lijken me fijne schuilplekken voor dieren. Vandaag was het er erg koud. De temperatuur was een aantal graden onder nul, maar de gevoelstemperatuur was ongeveer -15. Uit de wind staan is dan wel lekker. Geen idee of de kudde of andere dieren daar gebruik van maken. 


Old brickyard Fortmond - Oude steenfabriek FortmondInfo board on the old brickyard- Informatiebord over de steenfabriekOld brickyard Fortmond - Oude steenfabriek Fortmond
Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond
Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond

Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond

The horns are good to for defending yourself, but also useful if you itch on your back.

De horens zijn goed om je te verdedigen, maar ook wel handig als je jeuk op je rug hebt.


Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond
Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond


This lady kept herself somewhat apart from the herd. She did not look good. Very thin, but maybe she's just old. It looked a bit sad.

Deze dame hield zich wat afzijdig van de kudde. Ze zag er niet goed uit. Erg mager, maar wie weet is ze gewoon oud. Het zag er wel wat triest uit.


The end  -  Einde