Friday, 10 May 2013

Frogs in love - Verliefde kikkers


English: Ascension Day, beautiful weather, so time for a walk. A walk just south of Raalte. A walk along a "farmers" ditch. And in that ditch .......

Nederlands: Hemelvaartsdag, prachtig weer, dus tijd voor een wandeling. Een wandeling iets ten zuiden van Raalte. Een wandelingen langs een “boeren” sloot. En in die sloot .........Green frog ( Pelophylax) in a ditch near Raalte - Groene kikker (Pelophylax) in een sloot bij Raalte

Oh nice! Frogs! I carefully and quietly sneak upto the ditch. You can hear the frogs croak. But quiet and careful is not necessary. Frogs are busy! Very busy! They are not nearly as timid as normal.

Oh leuk! Kikkers! Voorzichtig en stil sluip ik naar de sloot. Je hoort de kikkers kwaken. Maar stil en voorzichtig zijn is niet nodig. De kikkers zijn druk! Heel druk! Ze zijn lang niet zo schuchter als normaal. 


Croaking frog with inflated vocal sacs - Kwakende kikker met opgeblazen kwaakblazen

They all have gum in their mouth and blow bubbles .....

Ze hebben allemaal kauwgom in hun mond en blazen bellen.....


Croaking frog with inflated vocal sacs - Kwakende kikker met opgeblazen kwaakblazen

LOL, so it seems, but of course that is not wat this is. It's the vocal sacs they blow up like a balloon to make the croak sound And they do croak. You can hear them from afar. Frogs croak to attract a mate. These "croakers" are ready to go.

LOL, zo lijkt het wel, maar dat is het natuurlijk niet. Het zijn de kwaakblazen die ze als een ballonnetje opblazen, om het kwaakgeluid te maken. En kwaken doen ze. Je hoort ze van ver. Kikkers kwaken om een partner te lokken. Deze “kwakers” zijn er helemaal klaar voor.


Croaking frog with inflated vocal sacs - Kwakende kikker met opgeblazen kwaakblazen

As I get closer it becomes silent. Just for a moment, then the concert continues.
"Hey ladies, here I am!"

Terwijl ik dichterbij kom wordt het even stil. Heel even maar, dan gaat het concert weer verder.
"Hey dames, hier ben ik!"


Green frogs ( Pelophylax) in a ditch near Raalte - Groene kikkers (Pelophylax) in een sloot bij Raalte

If you croak hard enough, potential "marriage candidates" will show up sooner or later. 
Let's get acquainted .......

Als je hard genoeg kwaakt, dan komen er vanzelf potentiele “huwelijks kandidaten” voorbij. 
Even kennismaken dan maar ......Green frogs ( Pelophylax) in a ditch near Raalte - Groene kikkers (Pelophylax) in een sloot bij Raalte


Shall we?

Zullen we maar?


Green frogs ( Pelophylax) in a ditch near Raalte - Groene kikkers (Pelophylax) in een sloot bij Raalte


Unfortunately, this partner isn't interested.
It is possible that it is a male. Frog men are not always the smartest when searching for a partner. Sometimes they see a dead frog, a lump of mud, a fish or something else as a suitable partner. And cling themselves to it.

Helaas, deze partner wil niet.
Het is goed mogelijk dat het ook een mannetje is. Kikkermannen zijn niet altijd even handig bij het zoeken naar een partner. Soms zien ze een dode kikker, een klomp modder, een vis of iets anders voor een geschikte partner aan. En klemmen zich vast.The depositing and fertilizing eggs - Het afzetten en bevruchten van eieren


Eventually many frogs find a partner and they go to work to produce the next generation of frogs. Because frogs know an external fertilization they make use of a pair of grip, in which the male is always on top. By a reflex the male clams himself with a spasm of the front legs to the female. Here the female arches her back as a harbinger of the releasing of eggs. The male recognizes this and then releases his sperm. So the eggs are then fertilized outside the body.

Uiteindelijk vinden heel veel kikkers een partner en gaan ze aan de slag met het produceren van een volgende generatie kikkers. Omdat kikkers een uitwendige bevruchting kennen maken ze gebruik van een  paargreep, waarbij het mannetje altijd bovenop zit. Door een reflex verkrampen de voorpoten van het mannetje waardoor hij goed vastgeklemd zit. Hierbij kromt het vrouwtje haar rug wat een voorbode is van de afzet van eieren. Het mannetje herkent dit en loost vervolgens zijn sperma. De eitjes worden dus buiten het lichaam bevrucht.Green frog with spawn - Groene kikker met kikkerdrilIn the ditch you now see frog spawn. Groups of eggs together.

In de sloot zie je nu kikkerdril. Groepen eitjes bij elkaar.Green frogs ( Pelophylax) in a ditch near Raalte - Groene kikkers (Pelophylax) in een sloot bij Raalte


These little love stories are everywhere in the ditch. A new generation gets a start.

Deze kleine liefdesgeschiedenissen zie je overal in de sloot. Een nieuwe generatie krijgt een begin.Green frog ( Pelophylax) in a ditch near Raalte - Groene kikker (Pelophylax) in een sloot bij Raalte


Let's keep nature clean so that it can continue to exist. It's so beautiful!
Thank you! Croak!


Laten we de natuur schoon houden, zodat dit kan blijven bestaan. Het is zo mooi!
Al vast bedankt! Kwaak!